Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ProPhilarmonia

<<  Iunie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  3
  6  7
11141617
1819212324
2526272930 

Nr.înreg. 2.792 / 30.08.2017

A N U N Ţ

            În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.221 din 31 martie 2011, FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA organizează în data de 16.10.2017 la sediul instituţiei, CONCURS pentru ocuparea  postului vacant de :

  • Concert Maestru

Calendarul de desfășurare a concursului:

-       data limită de depunere a dosarelor de concurs : 27.09.2017, ora 14;

-       probă practică  : etapa I-a 16.10.2017, ora 14.00;

-       probă practică  : etapa a II-a 17.10.2017, ora 10.00;

-       proba interviu: 23.10.2017, ora 14.00;

-       Depunerea cererilor de participare la concurs şi locul desfăşurării probelorsediul Filarmonicii Banatul Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.2, cod poştal 300022, Timişoara, judeţul Timiş.

 

Acte obligatorii la dosarul de înscriere:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Condiţii  generale de participare la  concurs: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la  concurs:

a) studii superioare de specialitate de lungă durată, specializarea interpretare instrumentală (diplomă de licenţă) – vioară;
b) activitate profesională de minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite (interpretare instrumentală – vioara).

 

           Relaţii suplimentare:

Detalii privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia, sunt disponibile la sediul instituției, sau pe site-ul: www. filarmonicabanatul.ro.

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 9-14, la sediul  Filarmonicii „Banatul” Timişoara din B-dl C.D. Loga  nr.1, sau  la numărul de telefon 0256/492521.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Director general,

                                                                                                Ioan  Coriolan  Garboni

 

Tematica pentru concursul de Concet maestru

Etapa I-a:16.10.2017

  1. 1.R.Korsakov- Seherezada: toate solourile;
  2. 2.R.Strauss – O viață de erou: 

-       de la cifra 22 până la cifra 35;

-       de la cifra 106 până la 107;

-       de la cifra 108 până la sfârșit.

  1. 3.D. Shostakovich- Simfonia a-V-a, partea a II-a de la cifra 57( cupână la cifra 59.

Etapa a II-a: 17.10.2017

  1. 1.W.A. Mozart- La alegere Concertele nr. III, nr.IV sau nr.V, partea I-cu cadență, sau partea a doua și a treia:
  2. 2.Un concert la alegere dintre: J.Brahms, J.Sibelius, P.I.Ceaikovski, A.Haciaturian, S./Prokofiev, D. Shostakovich-a cu cadență, sau partea a doua și a treia: