Nr. 3.537   / 03.11. 2014

 A N U N Ţ

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.221 din 31 martie 2011, FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA organizează în data de 15.12.2014 la sediul instituţiei, CONCURS pentru ocuparea  posturi vacant de :

  AUDITOR în cadrul Compartimentului Audit intern :1 post, studii superioare I;

Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 • ¬ selecţia dosarelor de înscriere; 
 • ¬ proba scrisă şi/sau probă practică; 
 • ¬ Interviu.

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 • ¬ Data limită a depunerii cererii de înscriere la concurs : 18.11.2014 ora 14.
 • ¬ Data şi ora proba scrisă şi/sau probă practică : 15.12.2014 ora 10.
 • ¬ Data şi ora interviului : 18.12.2014 ora 10.
 • ¬ Depunerea cererilor de participare la concurs şi locul desfăşurării probelorsediul Filarmonicii Banatul Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.2, cod poştal 300022, Timişoara, judeţul Timiş. 

 

Acte obligatorii la dosarul de înscriere:

 • ¬ Cerere de înscriere la concurs;
 • ¬ Copia actului de identitate;
 • ¬ Curriculum vitae (model Europass);
 • ¬ Adeverinţă medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă din punct de vedere medical pentru ocuparea postului;
 • ¬ Diplomă de studii;
 • ¬ copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
 • ¬ Certificat de naştere;
 • ¬ Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
 • ¬ Certificat de cazier judiciar;

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA  CONCURS:

 

 • ¬ Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic ;
 • ¬ Cel puţin 3,6 ani vechime în muncă in specialitate;
 • ¬ Cursuri de pregătire şi specializări în domeniul auditului intern constituie avantaj;
 • ¬ Cunoştinţe de operare pe calculator;
 • ¬ Cunoştinţe de limbă engleză- bine.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 

 • ¬ Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ¬ Ordonanţa Guvernului nr.189, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ¬ Legea nr.672/2002-republicată, privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ¬ Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003 pentru aprobarea normelor generale privin exercitarea activităţii de audit public intern,  cu modificările şi completările ulterioare;
 • ¬ Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 – republicată, privind controlul interm/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ¬ Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.946/2005- republicat, pentru aprobarea Codului Controlului intern , cuprinzînd standardele de mamagement/control intern la entităţîle publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control mamagerial, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

RELAŢII SUPLIMENTARE:

 

Relaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului se pot obţine zilnic, între orele 09:00 – 14:00, la sediul instituţiei sau  la tel.0256-492521. 

Persoana de contact Hanghicel Firuca, economist Compartimentul Resurse - Umane.