Nr.înreg. 2.308/25.08.2016

 

ANUNŢ

 

Filarmonica Banatul Timişoara organizează în data de 20.09.2016, ora 10.00, concurs în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a următoarelor funcţii vacante de execuție, în regim contractual, din cadrul Filarmonicii Banatul Timişoara :

Funcţii artistice

 

          Orchestră

-       o funcție de artist instrumentist oboi, grad profesional GP IA

-       2 funcții de artist instrumentist corn, grad profesional GP IA

-       o funcție de artist instrumentist violă, grad profesional GP IA

-       o funcție de artist instrumentist violoncel, grad profesional GP IA

-       o funcție de artist instrumentist trompetă, grad profesional GP IA

-       2 funcții de artist instrumentist vioară, grad profesional GP I

-       o funcție de artist instrumentist violă, grad profesional GP I

-       o funcție de artist instrumentist violoncel, grad profesional GP I

-       2 funcții de artist instrumentist oboi, grad profesional GP I

-       3 funcţii de artist instrumentist corn, grad profesional GP I

-       o funcție de artist instrumentist trompetă, grad profesional GP I

-       o funcție de artist instrumentist percuţie, grad profesional GP II

 

Formație corală

-       2 funcții de corist – tenor, grad profesional GP I

-       o funcție de corist – bas, grad profesional GP I

-       o funcție de corist – alto, grad profesional GP II

-       2 funcții de corist – bas, grad profesional GP II

-       2 funcții de corist – tenor, grad profesional GP II

 

Condiţii generale:

-       are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-       cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-       are capacitate deplină de exerciţiu;

-       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

-       îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-       nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           

Condiţii necesare în vederea ocupării funcțiilor vacante:

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant prevăzute la art. 3 din HG. nr. 286/2011;

 

Artist instrumentist vioară GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală violă

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 3 ani

Artist instrumentist violă GP IA

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală violă

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 6 ani

Artist instrumentist violă GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală violă

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 3 ani

Artist instrumentist violoncel GP IA

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală violoncel

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 6 ani

Artist instrumentist violoncel GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală violoncel

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 3 ani

Artist instrumentist corn GP IA

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală corn

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 6 ani

Artist instrumentist corn GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală corn

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 3 an

Artist instrumentist oboi GP IA

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală oboi

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 6 ani

Artist instrumentist oboi – GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală oboi

Vechime în specialitatea studiilor  minim 6 ani

Artist instrumentist trompetă  GP IA

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală trompetă

-Vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani

Artist instrumentist trompetă  GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală trompetă

-Vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani

Artist instrumentist percuţie  GP II

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea interpretare muzicală percuţie

-Vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni

 

Corist - tenor GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

- Specializarea muzică

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 3 ani

Corist – bas  GP I

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

- Specializarea muzică

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 3 ani

Corist - alt GP II                          

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-Specializarea muzică

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 6 luni

Corist - tenor GP II

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

- Specializarea muzică

Corist - bas GP II

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

- Specializarea muzică

-Vechime în specialitatea studiilor  minim 6 luni

 

           Calendarul de desfășurare a concursului:

  1. odata limită de depunere a dosarelor de concurs este 12.09.2016, ora 14.00;
  2. oselecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
  3. orezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor de concurs;
  4. oproba practică: 20.09.2016, ora 10.00;
  5. oproba interviu: 23.09.2016, ora 10.00;

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Filarmonicii Banatul Timişoara;

     b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Filarmonica Banatul Timişoara;

     d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

     f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

      g) curriculum vitae;

       

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

           

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Filarmonicii Bantul Timişoara.

Relații suplimentare se pot obține la Filarmonicii Bantul Timişoara din bd C.D. Loga, nr.1, sau  la numărul de telefon 0256/492521.

 

 

Direcor General,                                 

Ioan Coriolan Garboni